Tư vấn phát triển thương hiệu

Khách hàng: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Lĩnh Vực

Bảo hiểm

Thời gian hợp tác

2012 - Nay

Lời giới thiệu

Phát triển thương hiệu là quá trình xây dựng và quản trị trải nghiệm khách hàng. Chiến lược phát triển thương hiệu tích hợp các hoạt động từ nhận diện, định vị thương hiệu, nội dung đến phát triển sản phẩm mới.

Công việc thực hiện

  • Quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Quản lý hình ảnh thương hiệu trên các phương tiện truyền thông
  • Định hướng sáng tạo, giám sát, thực hiện, kiểm chứng hiệu quả trên các kênh quảng cáo dựa trên thông tin nghiên cứu thị trường
  • Đề xuất ý tưởng tổ chức sự kiện truyền thông về hình ảnh và sản phẩm
  • Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp, định hướng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong nội bộ và đối ngoại